Så här funkar det hos oss

Vi lämnar att vara hyresvärd och den ekonomisk kooperativa föreningen och kommer istället att bli hyresgäster hos Familjebostäder som då övertar hyresvärdskapet enligt beslut på stämma och årsmöte!

Medlemsbrev
till bomedlemmar och externa medlemmar.
Under det senaste året har många arbetat för att den kooperativa hyresrättsföreningen (KHR) Dunderbacken ska gå över till en inaktiv sådan med hembudsrätt och samtidigt starta en ideell förening. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och den ideella föreningen startade. Det innebär att KHR upphör som hyresvärd och att Familjebostäder blir hyresvärd när de nya avtalen är klara. Situationen för medlemmar ändras också. De formella förändringarna kommer att ske successivt under hösten 2018.

Externa medlemmar:
Ett inaktivt KHR kommer inte att ha några externa medlemmar. För att få medlemsinsatsen på 1000 kr återbetald ska du begära utträde ur KHR som medlem.
Mejla till styrelsen(at)dunderbacken.se och ange namn, adress samt din banks clearing-nr och ditt kontonummer så sätter vi in din medlemsinsats på ditt konto.

Du kan i stället bli extern medlem i den nya ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ersätta KHR och ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Som extern medlem får du delta i våra grupper och aktiviteter inte minst som volontär i våra matlag. Du får också närvara vid möten och debattera.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.
Vill du bli extern medlem i den ideella föreningen maila till
intresse(at)dunderbacken.se

Vill du veta mer kontakta
Irene Bauman Eva Ulveson Eva Bohlin

Att vara medlem i Dunderbacken

Det är bara medlemmar som kan hyra en lägenhet.
Alla medlemmar betalar medlemsinsats och årsavgift.

 • Externmedlem kallas de som ännu inte fått lägenhet.
  Externmedlemmar kan delta i Dunderbackens olika
  aktiviteter och en del väljer också att bli volontärer i våra
  matlag för att prova på att ta del i arbetsgemenskapen.

 • Bomedlem blir du när du får lägenhet hos oss. Före
  inflyttning betalar du upplåtelseinsats för lägenheten.

Vår organisation

 • Årsmöte (alias Föreningsstämma/Medlemsmöte)
 • Styrelse (minst 3 och högst 7 ledamöter som väljs på 2 år)
 • Revisorer (revisor och revisorssuppleant)
 • Valberedning (förbereder val till årsmötet, 3 ledamöter)
 • "Måste"arbetsgrupper (tillsätts av styrelsen)

Mötestyper i Dunderbacken

 • Årsmöte (Föreningsstämma/Medlemsmöte) för alla medlemmar
 • 2 extra Medlemsmöten för samtliga medlemmar
 • 7-8 Husmöten per år för bomedlemmar
 • Soffmöten (när andan faller på) för bomedlemmar
 • Arbetsgruppsmöten (inkl mat- och städlagsmöten)
 • Intressegruppsmöten

Medlemsverksamhet
En av styrelsens uppgifter är att upprätta en verksamhetsplan
och att fastställa en arbetsordning. Bomedlemmarna ansvarar
för sin del av den arbetsordning som bestämts på årsstämman
genom matlag, städlag och att aktivt delta i förvaltningen genom
någon arbetsgrupp
.

Bomedlemmar kan också bilda intressegrupper och kalla
till info- och diskussionsmöten (så kallade soffmöten).